Sanktsiooniõigus

Ava otsing
  1. SAATEKS
  2. I. KARISTUSÕIGUSE SANKTSIOONISÜSTEEM
   1. 1. Sotsiaalne regulatsioon ja norm
   2. 2. Norm ja sanktsioon
    1. 2.1. Sanktsiooni mõiste
    2. 2.2. Sanktsioon ja vastutus
   3. 3. Karistusõiguslik sanktsioon
    1. 3.1. Mõiste
    2. 3.2. Karistuslikud sanktsioonid teistes õigusharudes
    3. 3.3. Süütegu ilma sanktsioonita?
    4. 3.4. Süsteem
     1. 3.4.1. Liigitusalused
     2. 3.4.2. KarS sanktsioonisüsteem
   4. 4. Menetlusõiguse sanktsioonid
   5. 5. Oportuniteet
    1. 5.1. Karistusest vabastamine
    2. 5.2. Sanktsiooni kohaldamine
   6. 6. riigisisese ja rahvusvahelise karistusõiguse sanktsioonid
    1. 6.1. Rahvusvaheline koostöö
    2. 6.2. Rahvusvaheline karistusõigus
   7. 7. Kokkuvõtlik skeem
  3. II. KARISTUSTEOORIAD
   1. 1. Riigi karistusvõim
    1. 1.1. Ius poenale ja ius puniendi
    2. 1.2. Karistusteooria kui riigi karistusvõimu väljendus
   2. 2. Karistusteooriate kujunemislugu
   3. 3. Põhiliigid ja ülevaade
   4. 4. Varjatud kuritegevus ja karistusteooriad
   5. 5. Absoluutne karistusteooria
    1. 5.1. Terminoloogia ja sisu
    2. 5.2. Maailmavaateline ja filosoofiline alus
    3. 5.3. Kriitika
   6. 6. Relatiivsed karistusteooriad: mõiste ja liigid
   7. 7. Negatiivne üldpreventsioon
    1. 7.1. Lähtekoht: Feuerbachi psühholoogilise sunni teooria
    2. 7.2. Sisu
    3. 7.3. Kriitika
   8. 8. Positiivne üldpreventsioon
    1. 8.1. Lähtekoht
    2. 8.2. Homo oeconomicus ja homo sociologicus
    3. 8.3. Kujunemislugu ja põhijooned
    4. 8.4. Sotsiaalkontroll. Hassemer
    5. 8.5. Normikuulekuse sisseharjutamine. Jakobs
   9. 9. Eripreventsioon
    1. 9.1. Lähtekoht. Liszt
    2. 9.2. Sisu
    3. 9.3. Kriitika
   10. 10. Ühendteooriad
   11. 11. Ubikviteedipreventsioon
    1. 11.1. Lähtekoht
    2. 11.2. Kuritegevusehirm
    3. 11.3. Bagatelldeliktid ja zero tolerance
    4. 11.4. Broken windows ja positiivne üldpreventsioon
    5. 11.5. Kommunitarismi karistusteooria
    6. 12. Karistus kui riiklik vägivallamonopol (tsiviilühiskonna karistusteooria)
    7. 13. Interaktiivsed karistusteooriad
     1. 13.1. Dialoogiline karistusteooria
     2. 13.2. Karistus kui ühiskonnaliikmete suhtlemine. Duff
  4. III. KARISTUS
   1. 1. Kujunemisloost
   2. 2. Karistuse mõiste
    1. 2.1. Karistus ajaloolis-empiirilises ja õiguslikus tähenduses
    2. 2.2. Isikuline ja riiklik külg
    3. 2.3. Formaalne ja sisuline määratlus
    4. 2.4. Kriminaalkaristus: karistuse mõiste tunnused
    5. 2.5. Pönaalne mateeria
    6. 2.6. Karistusteooria ja karistuse täideviimise eesmärk
   3. 3. Karistus ja kannatanu
   4. 4. Karistusliik ja -määr
   5. 5. Karistuste süsteem
   6. 6. Sanktsioonide liigid
   7. 7. Varalist laadi karistused
    1. 7.1. Terminoloogia ja üldiseloomustus
    2. 7.2. Rahaline karistus
     1. 7.2.1. Mõiste
     2. 7.2.2. Päevamäärasüsteem
    3. 7.3. Rahatrahv
    4. 7.4. Varaline karistus
    5. 7.5. Varalist laadi karistuste täitmine
     1. 7.5.1. Rahaline karistus
     2. 7.5.2. Rahatrahv
    6. 8. Vabadusekaotus
    7. 8.1. Terminoloogia
    8. 8.2. Mõiste ja sisu
    9. 8.3. Liigid
     1. 8.3.1. Ühtne vabadusekaotus
     2. 8.3.2. Eluaegne vangistus
     3. 8.3.3. Lühiajaline vabadusekaotus
     4. 8.3.4. Tähtajatu vangistus
     5. 8.3.5. Vabadusekaotuse liigid KarS-s
    10. 8.4. Vabadusekaotuse kriminaalpoliitiline seisund
     1. 8.4.1. Vabadusekaotuse kahjulikkus ja vajalikkus
     2. 8.4.2. Vabadusekaotus kui ultima ratio
    11. 8.5. Vabadusekaotuse täitmine
     1. 8.5.1. Karistuse täitmisele pööramine
     2. 8.5.2. Vangistuse ja aresti täitmine
   8. 9. Lisakaristused
  5. IV. KARISTUSE KOHALDAMINE
   1. 1. Terminoloogia: mõistmine, määramine ja kohaldamine
   2. 2. Karistuse kohaldamise alused
    1. 2.1. Mõiste
    2. 2.2. Õiglane karistus
    3. 2.3. Etapid
   3. 3. Karistusraamid
    1. 3.1. Mõiste
    2. 3.2. Korrigeeritud raam
    3. 3.3. Raamide konkurents
   4. 4. Süü
    1. 4.1. Süü ja selle suurus
    2. 4.2. Süüd suurust mõjutavad asjaolud
     1. 4.2.1. Mõiste ja liigitus
     2. 4.2.2. Tegu
     3. 4.2.3. Eelnev ja hilisem käitumine
     4. 4.2.4. Tagajärg
     5. 4.2.5. Kriminoloogiline valem
    3. 4.3. Korduvarvestamise keeld
     1. 4.3.1. Mõiste ja süüs suurus
     2. 4.3.2. Preventsioonid
     3. 4.3.3. Tingimisi karistamine
    4. 4.4. Võrdse kohtlemise põhimõte
     1. 4.4.1. Põhimõtete konkurents
     2. 4.4.2. Grupiline süütegu
    5. 4.5. Tulemus: süü ülem- ja alampiir
     1. 4.5.1. Karistusraami piires
     2. 4.5.2. Väljaspool karistusraami: karistus alla alammäära
   5. 5. Preventsioonid
    1. 5.1. Eripreventsioon
     1. 5.1.1. Sisu. Positiivne ja negatiivne külg
     2. 5.1.2. Süüdlase isik
    2. 5.2. Üldpreventsioon
   6. 6. Karistuse liigi ja määra valik
    1. 6.1. Lähtepunkt. Dialektiline ühendteooria
    2. 6.2. Karistuste raskusskaala ja tüüpkaristus
    3. 6.3. Mänguruumi ja punktkaristuse teooria
    4. 6.4. Kohaväärtuse teooria
    5. 6.5. Proportsionaalsuspõhimõte
    6. 6.6. Konkreetne karistusliik ja - määr
     1. 6.6.1. Asjaolude sisuline analüüs
     2. 6.6.2. Konkreetne karistus
     3. 6.6.3. Eriregulatsioon vangistuse kohaldamiseks
   7. 7. Süütegude kogum ja karistuste liitmine
    1. 7.1. Lähtekoht
    2. 7.2. Regulatsiooni põhialused
     1. 7.2.1. Eelkontroll
     2. 7.2.2. Teoainsus või -mitmus
     3. 7.2.3. Erandjuhtum: korduvus
    3. 7.3. Ideaalkogum
    4. 7.4. Reaalkogum
     1. 7.4.1. Mõiste. Liitkaristuse moodustamise printsiibid
     2. 7.4.2. Kehtiv õigus
    5. 7.5. Hiljem tuvastatud kogum
     1. 7.5.1. Mõiste
     2. 7.5.2. Liitkaristuse osised hiljem tuvastatud kogumis
     3. 7.5.3. Karistuste tasendamine
     4. 7.5.4. Karistuste ühendamine
    6. 7.6. Kohtuotsuste kogum
     1. 7.6.1. Mõiste
     2. 7.6.2. Liitkaristuse osised kohtuotsuste kogumis
     3. 7.6.3. Karistusest tingimusliku vabastamise tühistamine
  6. V. KARISTUSE ASENDAMINE
   1. 1. Mõiste ja koht sanktsioonisüsteemis
   2. 2. Üldkasulik töö
    1. 2.1. Kujunemislugu
    2. 2.2 Mõiste
    3. 2.3. Formaalsed kohaldamiseeldused
    4. 2.4. Materiaalsed kohaldamiseeldused
    5. 2.5. Üldkasuliku töö mõistmine
   3. 3. Elektrooniline valve
    1. 3.1. Kujunemislugu
    2. 3.2. Mõiste
    3. 3.3. Formaalsed kohaldamiseeldused
    4. 3.4. Materiaalsed kohaldamiseeldused
    5. 3.5. Elektroonilise valve mõistmine
   4. 4. Sõltuvusravi
    1. 4.1. Kujunemislugu
    2. 4.2. Mõiste
    3. 4.3. Formaalsed kohaldamiseeldused
    4. 4.4. Materiaalsed kohaldamiseeldused
    5. 4.5. Sõltuvusravi mõistmine
  7. VI. KARISTUSEST VABASTAMINE
   1. 1. Vabastamine süüdimõistmisel
    1. 1.1. Tingimisi vabastamine
     1. 1.1.1. Kujunemislugu
     2. 1.1.2. Õiguslik loomus
     3. 1.1.3. Mõiste ja kohaldamiseeldused Eesti karistusõiguses
     4. 1.1.4. Seos šokivangistusega
     5. 1.1.5. Elektrooniline valve
    2. 1.2. Mittetingimisi vabastamine
   2. 2. Vabastamine karistuse kandmisest
    1. 2.1. Vabastamine tingimisi enne tähtaega
    2. 2.2. Vabastamine seoses haigusega
  8. VII. MITTEKARISTUSLIKUD MÕJUTUSVAHENDID
   1. 1. Üldiseloomustus
   2. 2. Konfiskeerimine
    1. 2.1. Konfiskeerimisest üldiselt
     1. 2.1.1. Mõiste ja olemus
     2. 2.1.2. Liigid ja toime
     3. 2.1.3. Eesmärgid
     4. 2.1.4. Adressaat
     5. 2.1.5. Objekt
     6. 2.1.6. Proportsionaalsusnõue
     7. 2.1.7. Konfiskeerimisotsustuse tegemine
    2. 2.2. Konfiskeerimise eeldused
     1. 2.2.1. Süüteo vahendi konfiskeerimine
     2. 2.2.2. Süüteo vahetu objekti konfiskeerimine
     3. 2.2.3. Süüteoga saadud vara konfiskeerimine
     4. 2.2.4. Eeldatavalt kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimine
     5. 2.2.5. Konfiskeerimise asendamine
    3. 2.3. Konfiskeerimine kolmandalt isikult
    4. 2.4. Ülevaade konfiskeerivatest objektidest ja konfiskeerimise alustest
   3. 3. Psühhiaatriline sundravi
   4. 4. Alaealise mõjutusvahendid
  9. VIII. KAASUSTE NÄIDISLAHENDUSI
   1. 1. Õhtu mere ääres
   2. 2. Poevargus
   3. 3. Sissemurdjad
   4. 4. Mäng tulega
   5. 5. Kellaparandajad
   6. 6. Narkokaubitseja
   7. 7. Karistusraam tapmiskatse korral
   8. 8. Piiratud süüdivus
   9. 9. Alaealine ja tegevusetus
   10. 10. Grupiline vargus
  10. LÜHENDID
  11. KIRJANDUS