Sanktsiooniõigus

Ava otsing

Sanktsiooniõigus

Karistusõigus ja seda käsitlev õppekursus jaguneb teatavasti kaheks suureks valdkonnaks: süüteoõpetus ja sanktsioonisüsteem ehk õpetus karistusest. Esimene moodustab karistusõiguse üldkursuse põhiosa ning on meil varustatud üpris mahuka õppekirjandusega. Sanktsiooniõigus ei kuulu praeguse õppekava järgi aga üldse üldkursusesse, sisaldudes siiski valikkursustes. Viimaste jaoks käesolev õpik ongi mõeldud.

Õpiku sisu võib tinglikult jagada kaheks: karistused ja muud mõjutusvahendid. Loomulikult on põhiosa (III–VI peatükk) pühendatud karistusele, kuna muud mõjutusvahendid leiavad vaatlemist ühes, nimelt VII peatükis. Viimases on eelmise väljaandega võrreldes hoopis põhjalikumalt käsitletud Eesti kohtupraktikas olulisele kohale tõusnud konfiskeerimise küsimusi. Õpiku II peatükis käsitletakse karistusteooriaid, mis sisalduvad tavaliselt üldosa õpikute sissejuhatavas osas kui karistusõiguse legitimatsioonialused. Samas on karistusteooriad otseselt seotud karistuse kohaldamisega, mistõttu olemegi käesolevas õpikus pidanud vajalikuks anda karistusteooriatest põhjalik ülevaade. Eelmise väljaandega võrreldes on lisatud asenduskaristusi käsitlev V peatükk. Oluliselt on täiendatud ja ümber töötatud ka alapeatükk IV.7 (karistuste liitmine). Sanktsiooniõiguse eripära arvestades on õpikule lisatud uus osa (VIII ptk), mis sisaldab kaasuste näidislahendusi (kaasused 1–6 on koostanud J. Sootak, 7–11 P. Pikamäe). Täname riigikohtunik Lea Kivi abi eest kaasuste redigeerimisel.

Oleme püüdnud siduda materjali võimalikult palju meie kohtupraktikaga, eelkõige Riigikohtu lahenditega. Õpiku teoreetiline osa toetub suuresti saksa, aga ka meie mitte küll väga ulatuslikule erialakirjandusele.

Raamatu lõpus on traditsiooniliselt kirjanduse ja lühendite loetelud ning märksõnaline sisujuht. Loobutud on aga õigusaktide ja nende lühendite loetelust, sest akti terviktekst hetkel kehtivas redaktsioonis on nii nimetuse kui ka ainuüksi lühendi kaudu kättesaadav Riigi Teataja kodulehel.

Peatüki VII.2 on kirjutanud Rauno Kiris, IV.7 ja V Priit Pikamäe ning I–III, IV.1–6, VI, VII.1, 3–4 Jaan Sootak.

Käsikiri on lõpetatud 1. juuli 2017. a seisuga.


Autorid
  • Rauno Kiris
  • Priit Pikamäe
  • Jaan Sootak
Raamatu ilmumisaeg
  • 2017